ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑