อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1 – 3

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ (สศศ.) และผู้บริหารการศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินความสามารถพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียนภาวะเสี่ยงต่อการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ พัฒนาแหล่งเรียนรู้รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรวม เพิ่มสมถรรถนะให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้นำเสนอผลงานวิชาการต่อสาธารณชน  ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี