รอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ “การจัดทำแผนการนิเทศและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน : Performance Agreement (PA)”

วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น

ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ “การจัดทำแผนการนิเทศและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน : Performance Agreement (PA)” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ใน สพป.พะเยา เขต 1 ทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย นุชเนื่อง อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และอดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และนางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในตำแหน่งศึกษานิเทศก์  และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนและพัฒนา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมด้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1