ประชุมชี้แจงบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น

นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1