อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยมีนายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธาน ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ณ หอประชมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1