ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ซึ่งมีนายกมล หทัยดำรงวิทยา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก เป็นกรรมการและเลขานุการ นางดวงรัก ภู่พัด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีนายวสันต์ วงค์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารสัตตบงกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา