ประชุมเชิงปฏิบัติการการแกนนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีครูแกนนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายธงชัย จันแย้  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแกนนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีครูแกนนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ความรู้ความเข้าใจแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีครูแกนนำเข้าร่วมในโครงการนี้ จำนวน 33 คน จาก 6 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1