นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีเหตุและผลด้วยกระบวนการบันได 6 ขั้น

https://drive.google.com/file/d/15ucWxgAXJKw-yTiPDkU90kIyrm4yAGkL/view?fbclid=IwAR0_gnx72XG7PJ0IWWwuKWssal6iNLNZya4YEQXl_18jIbrlK8RnDYSGbf0