กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสอนผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสอนผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธาน ซึ่งโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 โรงเรียน ณ หอประชมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1