ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติ (RT,NT,O-NET)

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้ผลการประเมินระดับชาติ (RT,NT,O-NET) เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยมีครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 83 คน และมีบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1