กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2565

วั นพฤหัสบดี ที่18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยกๆารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนต่างๆในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆให้นักกับเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา