ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประเดือนสิงหาคม 2565 (ครั้งที่6/2565)

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประธานเปิดการ

โดยได้มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 และมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา2563 และได้ข้อราชการต่างๆ อาทิ การเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม พายุฝน และการสอดส่องดูแลนักเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทั้ง3 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1