ประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices)

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ผุ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการในการะแข่งขัน โดยมีครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 6 โรงเรียน ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1