อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ตามกิจกรรมของโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2565
และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัย สพป.พะเยา เขต 1 สู่เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1