อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 คณะครู และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ในครั้งนี้ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1