ประชุมสัญจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัญจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบปะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และมาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (กลุ่มเมืองพะเยา 1) ณ โรงเรียนบ้านต๋อม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา ได้บรรยายพิเศษให้กับสมาชิกของ สกสค.โดยมีนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ จนท.ใน สพป.พะเยา เขต1 ผู้บริหารสถาศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเมืองพะเยา 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้