การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565    ผ่านทางระบบ  ZOOM Meetings เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายของ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ  ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1