รายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้ หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผลงาน                     รายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้

หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

เขต 1

ผู้รายงาน                  นายสวัสดิ์ แสงขัน

สถานที่ทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1

ปีที่พิมพ์                    2564

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อรายงานผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  2) เพื่อรายงานผลลัพธ์การยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  เป้าหมายการพัฒนา คือ 1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ  ได้แก่ 1.1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 73 โรงเรียน 1.2) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  จำนวน 8,757 คน  1.3) ครูในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 688 คน  2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่

2.1)  ผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดังนี้ 2.1.1) โรงเรียนร้อยละ  80  ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2564  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับสีเขียว

2.1.2) โรงเรียนร้อยละ  80  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2.2)  ผลลัพธ์ของการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้หลักการ

มีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีผลลัพธ์ดังนี้ 2.2.1) นักเรียน

ร้อยละ 80  ไม่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 2.2.2) ครูร้อยละ 80  ไม่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 2.2.3) โรงเรียนร้อยละ 80 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบ Onsite เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) แบบประเมินผลการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย

ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย

          ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ผลการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนจำนวน 73  โรงเรียน  สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ร้อยละ 100
  2. ผลการประเมินการยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โรงเรียนจำนวน  73  โรงเรียน  มีผลการประเมินระดับทองขึ้นไป  แสดงว่าโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 100
  3. ผลการสำรวจนักเรียนติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โรงเรียนจำนวน

73  โรงเรียน  มีนักเรียนจำนวน 8,757  คน  นักเรียนที่ไม่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19) คิดเป็นร้อยละ  99.95

  1. 4. ผลการสำรวจครูติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โรงเรียนจำนวน

73  โรงเรียน  มีครูจำนวน  688 คน  ครูที่ไม่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คิดเป็น

ร้อยละ  99.71

  1. ผลการสำรวจโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยรวม  โรงเรียนจำนวน  73  โรงเรียน  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Onsite

ได้ร้อยละ  100