การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดพะเยา วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่