สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน

ชื่อเรื่อง           :   สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ผู้วิจัย             :   นายพัชญภณ  สารสา

ปีการศึกษา       :   2564

คำสำคัญ         :   การงานอาชีพ, การศึกษาภาคบังคับ

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนใน       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หรือครูวิชาการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งหนังสือถึงโรงเรียนตามระบบราชการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อสถาบันสายอาชีพทั้งสิ้น 156 คน การจัดเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดเป็นกิจกรรม/ชุมนุม/กลุ่มสนใจ ร้อยละ 83.56 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมร้อยละ 6.85 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดเป็นกิจกรรม/ชุมนุม/ กลุ่มสนใจ ร้อยละ 76.92 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 57.69 โรงเรียนการเปิดรายวิชาอาชีพเพิ่มเติมตามบริบทของชุมชน ร้อยละ 16.44 ตามความพร้อมของครู ร้อยละ 8.22 ตามความต้องการของนักเรียน ร้อยละ 6.85 ปัญหา อุปสรรคของโรงเรียนได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอร้อยละ 31.51 ขาดแคลนครูผู้สอนงานอาชีพ ร้อยละ 21.92 ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการ ร้อยละ 5.48 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

ร้อยละ 2.74 ได้เสนอแนะว่า ควรมีหลักสูตรการงานอาชีพแนะนำให้โรงเรียน ร้อยละ 63.01

จัดโครงสร้างเวลาเรียนยืดหยุ่นในการเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ร้อยละ 53.42 และหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 49.32