การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 09.00 น.
นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ                  โดยมีนายเอี่ยม มังคลาดผู้อำนวยการกลุ่มนเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่