ประชุมโครงการส่งเสริมปรับปรุง พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยาเขต 1

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา  09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมปรับปรุง พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศต วรรษที่ 21  ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา   เขต 1 ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่