การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 สู่การปฏิบัติ ( Best Practice ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียน การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 สู่การปฏิบัติ ( Best Practice )  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564   ณ  ห้องประชุมดอยหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่