อบรมและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (สพป.น่าน เขต 1)

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ  กลุ่มพัฒนาบุคคลฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแบบอย่าง  (สพป.น่าน เขต 1)  คณะกรรมการที่ปรึกษา  (Coaching Team)   ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Cluster 16) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่