สพป.พะเยา เขต 1 มอบการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษา จากกองทุนทำบุญวันเกิด ให้แก่นักเรียนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นโครงการที่ริเริ่มมาจาก ท่านสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จากวันเกิดของท่าน เมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2564 โดยได้แบ่งเงินทองทุนออกเป็น ช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและเข้าหน้าที่ ในสังกัด เพื่อช่วยเหลือในยามวิกฤติ โดยในการมอบทุนครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ทุนให้แก่นักเรียนที่มีความลำบากในการดำรงชีวิต จำนวน 54 ทุน และ เป็นรางวัลกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ชีวิต/ครอบครัวของฉัน” ตามโครงการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 10 ทุน รวมทั้ง 64 ทุน เป็นจำนวนเงิน 64,000 บาทถ้วน โดยได้แบ่งการรับทุนออกเป็น 3 ช่วงเวลา เพื่อป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการณ์ของ ศบค.จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่