ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

                    วันพฤหัสบดี ที่ 10  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานการประชุม      พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู กลุ่มดอกคำใต้ 1 และกลุ่มดอกคำใต้ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการปประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาพะเยา เขต 1