ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

          วันอังคาร ที่ 8  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู กลุ่มเมือง 1 และกลุ่มเมือง 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการปประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาพะเยา เขต 1