ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564

                           วันพุธที่ 9  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานการประชุม      พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน  นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1