ได้นิเทศติดตามนโยบาย 2+1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเร็ว คิดเลขเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2564 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE (google meet) การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ ที่ 31  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย     นายเอี่ยม มังคลาด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 ได้นิเทศติดตามนโยบาย 2+1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเร็ว คิดเลขเป็น  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2564 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE (google meet)      การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1