ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการภายในส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุขุม พรหมเสน  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   พร้อมด้วยนายธนายุทธ    คำภีระ รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน   รายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการภายในส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1