นิเทศ ติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ     รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและศน.นิเทศ ติดตามนโยบาย 2+1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย   คิดเลขเร็ว คิดเลขเป็น  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มโรงเรียนแม่ใจและกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1     ทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1