นิเทศติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE (google meet) การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและศน.กลุ่มดอกคำใต้ 2 นิเทศ ติดตามนโยบาย 2+1 อ่านออก เขียนได้       ลายมือสวย คิดเลขเร็ว คิดเลขเป็น  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2564 ติดตามทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE (google meet) การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1