ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุน และช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอขอรับงบประมาณ โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1