ประชุมการพิจารณาตรวจสอบคุสมบัติเบื้องต้นและประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่ส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards)ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.3๐ น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ และนายธนายุทธ คำภีระ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมการพิจารณาตรวจสอบคุสมบัติเบื้องต้นและประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่ส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards)ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุมบ่อสิบสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1