ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการในส่วนราชการ ครั้งที่1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00 น. นายสุขุม พรหมเสน พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการในส่วนราชการ ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1