ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์และการจัดฉบับข้อสอบ ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1

          วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 9:00 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน และนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์และการจัดฉบับข้อสอบ ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1                  ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1