ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้รับการประเมิน เขตตรวจราชการที่ 16ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนางบัวลอง หอมยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้รับการประเมิน เขตตรวจราชการที่ 16ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคุณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1