การประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ มอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่