มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง ชรินทร์ทิพย์  โพธิเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่ม คลิก
นาย มาณพ    บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป คลิก
นาง อัมพวรรณ  ไข่ทา นักจัดการงานทั่วไป คลิก
นาง วณิชชา  อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการ คลิก
นาง ศิริจันทร์  ธงไชย เจ้าพนักงานธุรการ คลิก