หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การวางแผนอัตรากำลังพล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ