รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

แสดงรายการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นรายงานในรอบ ๖ เดือน ของ ปี ๒๕๖๖