มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาย รัชชาพงษ์    ต่อมคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม คลิก
นาย สิงห์นรินทร์  อินต๊ะรักษา พนักงานราชการ คลิก
นางสาว อังคณา  ชุ่มวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก