มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ติดตาม

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาย เอี่ยม    มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่ม คลิก
นาย สมเกียรติ    อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์ คลิก
นางสาว ประภาพัฒน์    เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ คลิก
นาย พัชญภณ สารสา ศึกษานิเทศก์ คลิก
นางสาว รุสนันท์    แก้วตา ศึกษานิเทศก์ คลิก
นาง ธมนวรรณ  คำเรือง ศึกษานิเทศก์ คลิก
นางสาว ธารารัตน์  กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ คลิก
นาง วันวิสาข์  วังชุมทอง ศึกษานิเทศก์ คลิก
นางสาว คริษฐา  เผ่าปินตา ศึกษานิเทศก์ คลิก
นาง จริยา    ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการ คลิก
นาง นลินนิภา   ปันสุวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการ คลิก