มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางจิรพรรณ  จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่ม คลิก
นางแสงเพชร    คลังแสง นักวิชาการศึกษา คลิก
นางอรณิชชา  มูลเครือคำ นักวิชาการศึกษา คลิก
นางสาวอมาวสี  ศีติสาร นักวิชาการศึกษา คลิก
นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ คลิก
นางสาวรัตติกาล ชายปันโย พนักงานราชการ คลิก
นายศิรวิชญ์ ใจหาญ ลูกจ้างชั่วคราว คลิก