มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง บัวลอง    หอมยา ผู้อำนวยการกลุ่ม คลิก
นาง วิไลวรรณ์    ขันคำ นักทรัพยากรบุคคล คลิก
นาง สุธาทิพย์    บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล คลิก
นาย อดิศัย  กิตติผโลทัย นักทรัพยากรบุคคล คลิก
นาง วิชญาพร  เชียงมูล นักทรัพยากรบุคคล คลิก