มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง นงลักษณ์    จำปานคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม คลิก
นางสาว แสงเดือน    พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิก
นาง รุ่งอรุณ    เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิก
นางสาว วรประภา  พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิก