การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1