กตปน.เขตพื้นที่

ดร.ธงชัย  คำปวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1
ประธานกรรมการ
นายสิงหา ขวัญตน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการ
นายสุเทพ  วรมิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการ
นางจามจุรี  สุนะรินทร์
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายเวชชัยยันต์  ป้อมบ้านต้า
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสุรพงษ์  สุขเกษม
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวิลาศ เขื่อนแก้ว
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ