เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาย นเรศ เชื้อทหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก