เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ อื่นๆ

โรงเรียนใน พะเยา เขต 1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นาง นงลักษณ์    จำปานคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

คลิก

นางสาว แสงเดือน    พรมสุริยา นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นาง นันทภัค    จันทร์สาห์ นักทรัพยากรบุคคล

คลิก

นางสาว วรประภา  พินิจสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล

คลิก